Centar za socijalni rad

Naziv javne ustanove: JU Centar za socijalni rad Posušje,

Adresa: ulica Fra Grge Martića broj 19, Posušje,

MB: 4272146730005,

Direktor/ Ravnateljica: gđa. Marinka Jukić,

Radno vrijeme: 07.00-15.00 sati,

Telefon za građane: 039/681-053,

E-mail za građane( prati ga kontakt osoba za građane): socijalnirad.posuš Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,

Mobitel za građane: ( kontakt osoba za građane): 063/434-400.

Centar za socijalni rad Posušje je ustanova s javnim ovlastima osnovana za obavljanje poslova vezanih uz zadovoljenje potreba građana i njihovih obitelji u socijalnoj skrbi na području Općine. 
Centar za  socijalni rad Posušje pruža usluge stručnog karaktera i osigurava zaštitu prava i interesa pojedinca/obitelji koji nisu u mogućnosti brinuti sami o sebi. Terminološki se te kategorije mogu svesti pod jedan naziv odnosno u kategoriju socijalno osjetljivih građana. U Siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljski poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, maloljetna djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju,  osobe oduzete poslovne sposobnosti, djeca s teškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, invalidne osobe.

Prava u sustavu socijalne zaštite

1. Novčana i druga materijalna potpora:
    a) Stalna novčana potpora,
    b) Jednokratna novčana potpora,
    c) osobna invalidnina,
    d) Novčana naknada za pomoć i njegu druge osobe,
    e) Naknada do zaposlenja za osobe sa invaliditetom,
    f) naknada za žene- majke koje su u radnom odnosu,
    g) Naknada za žene majke koje nisu u radnom odnosu,
    h) Jednokratna novčana potpora za opremu novorođenog djeteta,
2. Osposobljavanje za život i rad,
3. Smještaj u drugu obitelj,
4. Smještaj u ustanove socijalne zaštite,
5. Usluge socijalnog i drugog stručnog rada.

Usluge koje pruža Centar za socijalni rad

1. Prva socijalna usluga ( informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba),
2. Savjetovanje i pomaganje,
3. Rješava u prvom stupnju zahtjeve za ostvarivanje prava iz djelokruga socijalne skrbi
4. Psihosocijalna podrška,
5. Rana intervencija,
6. Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovnog obrazovanja.

Obiteljska zaštita

Obiteljska zaštita obuhvaća sve poslove vezane uz:
- uređenje obitelji,
- prava i dužnosti članova obitelji,
- uređenje braka i pravnih odnosa u braku,
- odnose između roditelja i djece,
- posvojenje,
- skrbništvo,
- izvanbračnu zajednicu i njeno pravno uređenje.

e - uprava

Call Centar

 


Mapa Posušja