SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

Rukovoditelj službe: Mario Jukić dipl. ing. prom.
Tel: 039/685 529


U Službi za gospodarstvo,  formirana su tri odsjeka kao unutarnje ustrojbene jedinice i to:
- Odsjek za gospodarstvo i razvoj
- Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo,
  motrenje i uzbunjivanje
- Odsjek inspekcijskih poslovaDjelokrug rada Službe

Služba za gospodarstvo   obavlja sljedeće poslove i zadatke:
- prati i analizira stanje u oblasti za koje je utemeljena,
- izvršava zakone, uredbe, odluke, pravilnike, naredbe, naputke i druge akte Federacije, Županije i  Općine,
- vodi upravno - pravni postupak i izdaje odobrenja za obavljanje gospodarskih djelatnosti,
- utvrđuje minimalno-tehničke uvjete za početak rada poduzeća i njihovih poslovnih jedinica, te izdaje rješenja za početak rada djelatnosti,
- vodi statističke podatke za potrebe Općine,
- surađuje i vrši nadzor nad radom javnih poduzeća i fondova iz oblasti gospodarstva,
- organizacija i suradnja s mjesnim zajednicama,
- izrađuje prijedloge propisa iz oblasti gospodarstva koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
- vrši inspekcijski nadzor iz stambeno-komunalne, ugostiteljsko-turističke, tržne,  građevinsko-urbanističke  i sanitarne oblasti,
- priprema razvojnu strategiju općine i dostavlja prioritetne projekte Ministarstvu gospodarstva Županije u cilju priprema federalnog Programa javnih investicija,
- izrađuje planove za zaštitu od elementarnih nepogoda i provodi popunu postrojbi civilne zaštite, kao i mobiliziranje materijalno-tehničkih sredstava,
- obavlja obuku jedinica civilne zaštite i građana,
- surađuje na ustrojavanju i provođenju vježbi postrojbi civilne zaštite,
- prikuplja i sređuje informacije i procjenjuje značaj i karakter informacija o pojavama i događajima od značaja za civilnu zaštitu i odlučuje o obavještavanju korisnika,
- vrši razmjenu informacija sa svim susjednim općinama (službama za motrenje i uzbunjivanje) za potrebe civilne zaštite,
- rukuje sredstvima veze,
- izrađuje planove zaštite od požara,
- izrađuje plan obuke i fizičke pripremljenosti i vrši obuku vatrogasaca,
- priprema izvješća, informacije i druge materijale o stanju u oblasti zaštite od požara,
- predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga protupožarne jedinice,
- vodi evidenciju o požarima,
- koordinira aktivnosti s gospodarskim subjektima u svezi s planovima zaštite od požara,
- sudjeluje pri zimskom održavanju cesta, gradskih javnih površina i objekata državnih institucija i ustanova od javnog interesa,
-sudjeluje u održavanju i uređivanju gradskih javnih površina, objekata spomeničke baštine te javnih zelenih površina (ispiranje kolnika, zalijevanje u ljetnom periodu, održavanje rasvjetnih tijela, zaštitnih ograda i drugih sličnih poslova po potrebi),
- pomaže službama nadležnim za komunalno gospodarstvo, oko uređenja naseljenih mjesta za dane državnih blagdana,
- pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama,
- održava i ispituje aparate za gašenje početnog požara,
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


Djelokrug rada unutarnjih ustrojbenih jedinica

Odsjek obavlja sljedeće poslove i zadatke:

a) Odsjek za gospodarstvo i razvoj

Odsjek obavlja sljedeće poslove i zadatke:
- vodi upravno-pravni postupak i izdaje odobrenje za obavljanje gospodarskih djelatnosti,
-  vodi statističke podatke za potrebe Općine,
- izrađuje prijedloge propisa iz oblasti gospodarstva,
- izdaje uvjerenja o statusu samostalnih radnji i djelatnosti koje se vode u službenoj evidenciji,
- sudjeluje u izradi razvojne strategije općine i dostavlja prioritetne projekte Ministarstvu gospodarstva Županije u cilju pripreme federalnog Programa javnih investicija,
- obavlja poslove praćenja gospodarskih kretanja,
- organizacija i suradnja s mjesnim zajednicama,
- izrada informacija, analiza, izvješća i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga Odsjeka,
- sudjeluje u pripremi propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, te daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi.

b) Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo,
     motrenje i uzbunjivanje

- obavlja sve poslove koji su vezani za civilnu zaštitu,
- koordinira radom na provođenju mjera zaštite i spašavanja i izrađuje plan mobiliziranja postrojbi civilne zaštite,
- vodi evidenciju postrojbi civilne zaštite,
- prikuplja i sređuje informacije i procjenjuje značaj i karakter informacija o pojavama i događajima od značaja za civilnu zaštitu i odlučuje o obavještavanju korisnika,
- vrši razmjenu informacija sa svim susjednim općinama (službama za motrenje i uzbunjivanje) za potrebe civilne zaštite,
- rukuje sredstvima veze,
- izrađuje planove zaštite od požara,
- izrađuje plan obuke i fizičke pripremljenosti i vrši obuku vatrogasaca,
- priprema izvješća, informacije i druge materijale o stanju u oblasti zaštite od požara,
- predlaže mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga protupožarne jedinice,
- vodi evidenciju o požarima,
- koordinira aktivnosti s gospodarskim subjektima u svezi s planovima zaštite od požara,
- vrši i druge poslove koji mu se propisima stave u nadležnost,
- sudjeluje pri zimskom održavanju cesta, gradskih javnih površina i objekata državnih institucija i ustanova od javnog interesa,

- sudjeluje u održavanju i uređivanju gradskih javnih površina, objekata spomeničke baštine te javnih zelenih površina (ispiranje kolnika, zalijevanje u ljetnom periodu, održavanje rasvjetnih tijela, zaštitnih ograda i drugih sličnih poslova po potrebi),
- pomaže službama nadležnim za komunalno gospodarstvo, oko uređenja naseljenih mjesta za dane državnih blagdana,
- pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama,
-održava i ispituje aparate za gašenje početnog požara.

c) Odsjek inspekcijskih poslova

Odsjek obavlja sljedeće poslove i zadatke:
- obavlja inspekcijski nadzor i poduzima zakonom i drugim propisima utvrđene mjere u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva, poduzetništva,  sanitarne zaštite, urbanizma i građenja, zaštite  i   komunalne infrastrukture,
- utvrđuje minimalno-tehničke uvjete za početak rada poduzeća i njihovih poslovnih jedinica,
- sačinjava izvješća o radu i dostavlja ih nadležnim tijelima, te surađuje s njima sa svrhom efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja osnovne djelatnosti,
- obavlja i sve druge poslove iz svoje nadležnosti.

e - uprava

Call Centar

 


Mapa Posušja